Csikungról röviden - Csikung tanfolyamok, stressz oldás, meditációs tanfolyamok

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Csikungról röviden

SAJTÓSZOBA

A csikung a Kínaiak ősi tudása, mintegy 4500-5000 éves múltra tekint vissza. Alapját képezi a harcművészeteknek, a kínai gyógyításnak, az önfejlesztésnek. Számos változata és iskolája ismert, de mindegyiknél cél az agyi tevékenység, a légzés és a mozgás harmonikus egységbe foglalása. Két fő iránya közül a kemény vagy külső csikung elsősorban mozgásokon keresztül, míg a lágy vagy belső csikung főképpen az agyi tevékenység meditációkkal való dolgoztatásán keresztül éri el eredményeit. Iskolánk a Mingtang Csikung olyan átmeneti iskola mely a két fő irányzat közt elhelyezkedve alkalmazza a mozgásokat és a meditációt is. Egységbe foglalva a két rendszert gyakorlatait olyan félmeditatív állapotban végezteti a gyakorlást, amely mindkét rendszer előnyeit biztosítja. A csikung hosszú története alatt számtalan mester munkásságának nyomait őrzi, írásos műveik maradtak fent. A XX. század második felében Európában először a csikung harcművészeti változatai váltak ismertté, ezért az a vélemény alakult ki, hogy az a Saolin völgyében lévő kolostorokban keletkezett. Valójában már az ősi, legendás császárok idejében foglalkoztak a csi működtetésével. Az erről szóló első feljegyzések mintegy 4500 évesek. A chi (csi) és a kung szavak kapcsolata az első ezredfordulót követően vált ismertté, és csak az Ópiumháborúk idején, a XIX . század közepén terjedt el. Korábban az energiával való munkát, a légző- és mozgásos gyakorlatokat daoyin (taojin) néven említették.

A csikung alkalmazásának területeiA csikung szó írásmódja és kiejtése

A csikungot Kínaiban két írásjegy írja le, így helyesen két szóban kelle írni, magának a szónak számos írásmódja van: csikung, csi kung, chikung, chi kung, qigong, qugong és még sorolhatnánk. Hazánkban leginkább a magyar kiejtés szerinti Csikung terjedt el, egybeírva a két szót, és azt az érzést keltve, hogy itt egyetlen zárt tudásról van szó. A számos írásmód oka, hogy a kínai kifejezések átírása a latin abc betűivel eleinte hallás alapján történt. A Kínában legszélesebb körben elterjedt (hivatalos nyelvként használt) mandarin nyelvjárás egy-egy azonos hangokból álló szót öt különböző hangsúllyal ejt ki, így az adott dolognak öt teljesen eltérő jelentéstartalma lehet. Az élő beszédben az azonos hangsúlyú de különböző módon írt szavakat, szóképeket természetesen nem lehet megkülönböztetni, jelentésük a szövegkörnyezetből derül ki. Magyarországon három féle átírással találkozhatunk. A Wade-Giles rendszert inkább a régebbi anyagoknál alkalmazzák, bár 2004-ben Európa szerte még mindig az egyik legelterjedtebb rendszer. Ezen rendszer szerint a szó írásmódja: Chi Kung, melyet angol nyelvterületen a mai napig is használnak. A 90-es évek elején amikor elkezdtünk foglalkozni ezzel a tudással, hazánkban még csak angol irodalom ált rendelkezésre, így annak megfelelően kezdtük használni a chi kungot. A Pinyin átírási rendszer a Kínai Népköztársaság hivatalos rendszere és alkalmazását támogatja, így egyre inkább elterjedőben van, e szerint a „helyes” írásmód Qigong lenne. Ez az átírási mód furcsa a számunkra, mivel e szerint például  Pekinget Beijing-nek írják és ejtik ki. Magyarországon a Tudományos Akadémia a magyar nyelv helyesírásának szabályai szerint alkalmazott módot támogatja ez a Csikung.

Csikung iskolák rendszerezéseÁttekintve a csikung iskolák rendszerét, megállapítható, hogy mindegyik ugyanazokra az alapokra támaszkodva fejlesztette gyakorlatait, ám sajátos céljainak megfelelően. A csikung fő irányvonalai: öngyógyítás, gyógyítás, önfejlesztés, környezet-harmonizálás, harcművészetek (önmagunk, családunk és környezetünk megvédése). Az évezredek óta egymás mellett élő filozófiai irányzatok egymásba fonódása következtében kialakult a csikungnak a világi taoista vonulata, amely nem kíván vallási elkötelezettséget gyakorlójától. Célja belső világunk kutatása, önfejlesztés, amely a tao tanításait használja. A csikungon belül két fő irányvonal közt az alapvető eltérés, hogy míg a kemény chikungban energia áramlásokat a testen belül maguk a mozgásos gyakorlatok indítják meg, anélkül, hogy ez a gyakorlóban tudatossá válna, addig a lágy chikungban befelé fordulva, célzott koncentrációval az agy tudatosan irányítja a csi mozgását. A külső csikung a test ellenállóvá tételére, az izomerő növelésére törekszik, főleg a harcművészetekben használják, részben ezt az utat követi a Mingtang Fitnesz Csikung is. A belső csikung az agyi tevékenység teljes körű uralására törekedve, tudatos energiamozgatást ér el, kevés testi, fizikai gyakorlattal. Ezek legfőbbképpen tisztán meditációkra épülő iskolák, ilyen például a Mingtang Meditációs Iskola is. A belső (lágy) csikungnál a testen belüli energiamozgásokat az agy tudatosan követi, míg a külső (kemény) csikungnál a fizikai mozgásokra figyelve, tudattalanul indul el az energiák testen belüli mozgása. Az utóbbi 70-80 év fejlődése magával hozta a két irányvonal közti átmeneti iskolák létrejöttét, amelyek elsődleges célja az egyén fizikai és mentális szintű önfejlesztése. A korunk szellemiségéhez igazodó iskolák e két rendszer közt helyezkednek el, hasznosítva a belső csikung meditációs technikáját és a külső csikung torna jellegű mozgásainak előnyeit. Ezekben az iskolákban teljesül a taoista gondolkodás harmonikus egységre törekvése, megfogalmazásukban;

Test és szellem egységben dolgozik a kiteljesedett emberért.

Erre utal a WHO egészségre vonatkozó 1946-os megfogalmazása is:

Az egészség az ember testi, lelki és szociális jóléte, nem pedig a betegség hiánya.

Vallásfilozófiai alapok

A csi léte három nagy kínai vallásfilozófiában, a konfucianizmusban, a taoizmusban és a buddhizmusban is megtalálható. Kína nagy és régi ország, így a történelmi fejlődés különböző időszakaiban, az egymástól távoli területeken más-más irányzatok, iskolák alakultak ki. A XX. század 50-es éveinek közepétől Kínában a tudományos akadémia mellett külön osztály foglalkozik a csikung tanulmányozásával, gondolatvilágának népszerűsítésével. A csikung-rendszerek gyakorlatait a tudományos akadémia mintegy 15 évi munkával összegyűjtötte, 3200 gyakorlatot találtak. A csikung nem korlátozódik a taoista-buddhista keleti kultúrákra, ma már nagy hatással van a világban a XXI. század emberére. Az összegyűjtött gyakorlatok mindegyikének célja az élet különböző területein az ember belső energiáinak hasznosítása, mely a szabadság megélését teszi lehetővé. Annak a felszabadult szabadságnak, amelyet az egészséges, szellemileg friss, képességeinek teljesen birtokában lévő ember érez. A két nagy vallásfilozófiára (buddhista és taoista) épülő irányvonal művelői, bár ugyanannak az energiának a működtetésével foglalkoztak, de két különböző megközelítéssel. A buddhisták a megvilágosodást tekintették végső céljuknak, míg a taoisták az élet meghosszabbítását és annak boldoggá tételét. A cél különbözősége meghatározta fejlődésük útját is. A buddhista irányzat a mesterek tudását szentnek és sérthetetlennek tekintette, ezért nem változtattak a gyakorlatokon, azok rendszerén. A buddhista iskolákban zárt kolostori környezetben dolgoztak, egy-egy mester irányításával aki tudását mesterétől tanulta, aki ugyancsak korábbi mesterétől kapta azt. A taoisták az élet meghosszabbítóiként a kiteljesedett, hosszú földi lét elérésére törekedtek, melyben a test és a szellem fontossága egyenrangú. Gyakorlataikat az életelixír keresése útján folyamatosan fejlesztették, tökéletesítették, nyitottak voltak más mesterek, és csikung iskolák tudására. A taoisták részben világi iskolákba tömörülve a bevált, eredményes gyakorlatokat továbbvitték, a kevésbé hatékonyakat elhagyták. A taoista iskolákban több hasonló szellemiségű, de más utat járó mester együtt dolgozhatott, közösen fejlesztették tudásukat.  A gyakorlatokkal jelentős mértékben meg tudták hosszabbítani életüket, mai megfogalmazásban csökkentették fizikai és lelki eredetű stressz terheiket, elérve a hosszú, kiteljesedett életet. A taoista mesterek célja nem az eltávolodás a való világtól, hanem annak megismerése, megértése, a természetre és a világmindenség fejlődési vonalára való ráhangolódáson keresztül. Az egészség megszerzése, megtartása és ezen keresztül az egyén önfejlődésének elérése került előtérbe. A csikung taoista mesterei sok-sok éve megértették, hogy az ember két részből áll: fizikai, azaz testi és lelki, szellemi létből. Iskoláik így egyre inkább egységbe foglalták a két területet, a pusztán mozgásokra épülő harcművészeti csikungot és az egyén mentális fejlesztését előtérbe helyező lágy csikungot elérve ezzel a kiteljesedett embert. A taoista iskolák gyakorlatanyagának kidolgozását sok-sok generáción keresztül egymást követő mesterek százai végezték az iskolájuk céljainak megfelelően.

Fejlődés útja napjainkban

Századokon át változott az a fő terület, amely a csikung gyakorlásának legfontosabb irányát jelentette és jelenti napjainkban. Valaha a legfontosabb cél a hatékony harci technikák kialakítása vagy a gyógyítás volt, míg mára a csikung fő célja az egészség megszerzése, megtartása és az önfejlesztés irányába tolódott el. Korunk iskolái a harcművészeti vonal helyett a fizikai világban való jobb helytállást helyezték működési területük középpontjába. Az a széles tudásanyag, amelyet a buddhista és taoista iskolák az évezredek alatt felhalmoztak, a XX. század második felében hirtelen közkincsé vált. Elsősorban a taoista mesterek tudásanyagából  könyvek, DVD-k jelentek meg. Az internet tovább gyorsította a csikung fejlődését. Amikor az egyén csikung iskolát választ, jó ha megismeri az iskola célját, mely egyben meghatározza annak szellemiségét is. Csak akkor válhat valaki számára eredményesé a csikung gyakorlása, ha az iskola szellemisége megegyezik az egyén személyes törekvéseinek irányával. Egy-egy iskola az élet más-más területein biztosít fejlődési lehetőséget, de egyben hatalmat is ad követőjének a környező világa felett, hiszen jobban átlátja az eseményeket, gyorsabban tud dönteni, megérzi a várható fejlődési irányokat. A taoista iskolák fejlődése napjainkban is tart, folytatva a több évezred alatt bejárt utat, hirdetve:

A fejlődés útja a gyakorlás, a csikung gyakorlása.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz